Carregant

Si us plau, esperi

2020028708

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT AL PAVELLÓ MUNICIPAL GIRONA-FONTAJAU I A LES PISCINES D'ESTIU DE LA ZONA ESPORTIVA DE LA DEVESA DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA
El contracte té per objecte la prestació dels serveis de vigilància i seguretat al Pavelló Municipal Girona-Fontajau i a les Piscines d'Estiu de la Zona esportiva de la Devesa del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Girona. Es considera servei de seguretat i vigilància el conjunt d'operacions que cal realitzar de manera diària i/o periòdica i que tenen com a objectiu garantir la vigilància i seguretat de les persones, dels actes que es realitzen, els béns i les instal·lacions, i en qualsevol cas, segons els requeriments marcats a la Llei 05/2014 de 4 d'abril de Seguretat Privada i el reglament que la desenvolupi. L'objecte del contracte es divideix en els LOTS següents: - LOT núm. 1: Prestació del servei de vigilància i seguretat al Pavelló Municipal Girona-Fontajau. - LOT núm. 2: Prestació del servei de vigilància i seguretat a les Piscines d'Estiu de la Zona Esportiva de la Devesa. Els licitadors podran optar a un, o bé a més d'un lot, segons el seu interès, doncs els lots seran objecte d'adjudicació independent. La prestació dels serveis s'executarà amb les característiques especificades en el Plec de prescripcions tècniques.
Import sense IVA
344.379,50 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 20/d’ag./2020 00:00 - 21/de set./2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 757.634,92 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols (en cas que procedeixi)
  • Declaració responsable d'acord amb el model de l'annex VI
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Empreses vinculades (en cas que procedeixi)
  • Integració de solvència amb mitjans externs (en cas que procedeixi)
  • UTE (en cas que procedeixi)
  • Índex
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Criteris no avaluables en xifres o percentatges
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Criteris avaluables en xifres o percentatges

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 El contracte té per objecte la prestació dels serveis de vigilància i seguretat al Pavelló Municipal Girona-Fontajau del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Girona. 254.405,00 Avaluació
79710000-4 Serveis de seguretat 

79714000-2 Serveis de vigilància 

2 Prestació del servei de vigilància i seguretat a les Piscines d'Estiu de la Zona Esportiva de la Devesa. 89.974,50 Avaluació
79710000-4 Serveis de seguretat 

79714000-2 Serveis de vigilància 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Publicat el 17/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret rectificació error material

Publicat el 17/d’ag./2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud