Carregant

Si us plau, esperi

2020029072

SERVEIS D’'ASSESSORAMENT PEL RECOLZAMENT DE LA CORRECTA EXECUCIÓ TÈCNICA I JUSTIFICACIÓ TÈCNICA-FINANCERA DEL PROJECTE EUROPEU CLÚSTER EDIFICAT EN EL MARC DEL PROGRAMA INTERREG V-A-ESPANYA-FRANÇA-ANDORRA (POCTEFA 2014-2020)
Aquest contracte té per objecte els serveis d'assessorament pel recolzament de la correcta execució tècnica i justificació tècnica-financera del projecte europeu Clúster EDIFICAT en el marc del Programa INTERREG V-A-Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) cofinançat en un 65% pel fons FEDER i un 35% per l'Ajuntament de Girona i que gestiona l’àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament. La finalitat del contracte és l'assessorament per la perfecta implementació del pla de treball del projecte, així com pel seguiment econòmic, administratiu i financer per a complir amb la regulació específica de control i justificació del programa europeu. Aquest assessorament i recolzament es dividirà en els blocs següents: 1) Suport a la coordinació: suport a l'Ajuntament de Girona com a líder beneficiari del projecte en relació amb les tasques definides en les activitats de gestió i coordinació (reunions, justificació, requeriments, etc.). 2) Assessorament en el desenvolupament de la resta de "work packages" del projecte. 3) Assessorament financer, administratiu i justificatiu. El detall de les tasques a realitzar es troba en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Import sense IVA
22.070,00 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 04/de set./2020 14:00 - 21/de set./2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Órgano de contratación
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 22.070,00 EUR
codi CPV
72224000-1 Serveis de consultoria en gestió de projectes 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Sobre de criterios subjetivos
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
  • Declaració d’adscripció de mitjans personals a l’execució del contracte (Annex VIII del PCAP)
  • Declaració responsable conforme al model establert a l’Annex II del PCAP.
  • Empreses vinculades
  • Integració de solvència amb mitjans externs
  • Memòria
  • UTE
  • Índex
 • Sobre de criterios objetivos
  • annex III model d'oferta de criteris valorables en xifres o percentatges

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Publicat el 03/de set./2020

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 03/de set./2020

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

2020029072: Taula d'obertura de la sección C: Sobre de criteris objectius

6 de novembre 2020 12:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud