Carregant

Si us plau, esperi

2020041499

LICITACIÓ D'UNA TRANSMISSIÓ ONEROSA I CONSTITUCIÓ D'UN DRET DE SUPERFÍCIE DEL SOLAR UBICAT AL CARRER AGUDES 72-74 ALS EFECTES DE PROCEDIR A LA PROMOCIÓ, CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM GENERAL DE LLOGUER, DESTINATS A JOVES COMPRESOS ELS 18 I 34 ANYS INCLOSOS I PER A ÚS DE DOMICILI HABITUAL I PERMANENT
L'objecte del present contracte és la transmissió onerosa i constitució d'un dret de superfície per un termini de 75 anys sobre una finca de propietat de l'Ajuntament de Girona integrada dins el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge situada al carrer Agudes 72-74 de Girona, amb referència cadastral 3667401DG8436H0001OM als efectes de procedir a la promoció, construcció i gestió d'habitatges de protecció oficial en règim general de lloguer, destinats a joves compresos els 18 i 34 anys inclosos i per a ús de domicili habitual i permanent. L'objecte d'aquest concurs públic, comprèn les següents prestacions principals: · La transmissió d'un dret de superfície a favor de l'adjudicatària per un període de 75 anys. · La promoció i construcció per part de l'adjudicatària, d'acord amb l'avantprojecte de la proposició presentada, d'un edifici d'habitatges sobre la finca identificada destinat a habitatges de lloguer assequible. · La conservació, gestió i explotació per part de l'adjudicatària de l'edifici d'habitatges durant la vigència del dret de superfície transmès, d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars (en endavant PCAP), el plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT) i la normativa vigent. · La cessió en règim d'arrendament l'ús dels habitatges construïts a persones inscrites en el registre de sol·licitants , d'acord amb el que es preveu en el PCAP I PPT, que constitueixi el domicili habitual i permanent · La reversió de l'edifici al titular del sòl quan finalitzi la vigència del contracte.
Import sense IVA
4.987.616,47 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
04/de gen./2022 - 07/de març/2022 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Òrgan de contractació
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Patrimonial
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 4.987.616,47 EUR
codi CPV
45211300-2 Treballs de construcció d'habitatges 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Acreditació de la solvència econòmica i financera
  • Acreditació de la solvència tècnica o professional
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols (en cas que procedeixi)
  • Declaració responsable d'acord amb el model que s'incorpora a l'annex 1 del PCAP
  • Empreses vinculades (en cas que procedeixi)
  • Integració de solvència amb mitjans externs (en cas que procedeixi)
  • UTE (en cas que procedeixi)
  • Índex
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Documentació relativa a la proposta tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Proposta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Publicat el 03/de gen./2022

Descarregar

Plec administratiu

PLECS DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

Publicat el 03/de gen./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANUNCI LICITACIÓ

Publicat el 03/de gen./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PLÀNOL

Publicat el 03/de gen./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

CADASTRE

Publicat el 03/de gen./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

REGISTRE PROPIETAT

Publicat el 03/de gen./2022

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

2020041499: Taula d'obertura de la sección Sobre B: Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor

4 d’abril 2022 13:00

Pendent

2020041499: Taula d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

19 d’abril 2022 13:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud