Carregant

Si us plau, esperi

2021031841

SERVEI DE CONTROL D'EXECUCIÓ I QUALITAT DEL SERVEI, FACTURACIÓ, GESTIÓ DIARIA D'INCIDENCIES I PETICIONS AIXÍ COM D'ASSISTENCIA TECNICA PER A L'OPTIMITZACIÓ I RACIONALITZACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS PÚBLICS I LOCALS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA I ELS ENS DEPENDENTS
El contracte té per objecte el servei de control d'execució i qualitat del servei, facturació, gestió diària d'incidències i peticions així com d'assistència tècnica per a l'optimització i racionalització del servei de neteja d'edificis públics i locals de l'Ajuntament de Girona i els Ens dependents: "Escola municipal de música", "Museu del Cinema"; "Fundació Rafel Masó" i "Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials - La Sopa". El contracte inclou les següents prestacions en relació al servei de neteja d'edificis i dependències municipals i dels ens dependents: El control d'execució i qualitat del servei que inclou, entre d'altres, la realització de proves d'ATP amb luminómetre pel control de la desinfecció així com la realització d'inspeccions de qualitat i seu el registre en aplicació informàtica. El control de la facturació del servei de neteja emesa per les diferents empreses adjudicatàries, tant de la part variable com de la fixa. El control, seguiment i gestió diària d'incidències i peticions així com el desenvolupament o aprovisionament d'una aplicació informàtica com a eina de gestió i comunicació. La consultoria i assistència tècnica per a l'optimització i racionalització del servei de neteja que inclou com a mínim: quadre de comandament del servei, elaboració de protocols de neteja i desinfecció recomanats o obligatoris a seguir d'acord amb la normativa vigent reguladora així com el suport en l'elaboració de Plecs de Prescripcions Tècniques i estudis/informes de valoració tècnics i econòmics de futures licitacions. Aquestes prestacions s'han de desenvolupar d'acord amb allò previst en els respectius plecs de prescripcions tècniques dels expedients de neteja: Expedient 2020028429. Contractació del servei de neteja d'edificis i dependències municipals i dels ens dependents. Expedient 2021011024. Contractació dels serveis de neteja de Mercats i Centres d'Acolliment i Serveis Socials "La Sopa", reservat a Centres Especials de Treball.
Import sense IVA
163.900,29 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
23/de des./2021 - 24/de gen./2022 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Girona
Òrgan de contractació
Ajuntament de Girona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 360.580,64 EUR
codi CPV
71356000-8 Serveis tècnics 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentación administrativa
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols (en cas que procedeixi)
  • Declaració responsable d'acord amb el model de l'Annex VI del PCAP
  • Declaració responsable del compromís d'adscripció a l'execució del contracte de mitjans
  • Declaració responsable d’acord amb el model de l’annex IX del PCAP
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Empreses vinculades (en cas que procedeixi)
  • Integració de solvència amb mitjans externs (en cas que procedeixi)
  • UTE (en cas que procedeixi)
  • Índex
 • Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor
  • Memòria
 • Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
  • Criteris avaluables en xifres o percentatges

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Descarregar

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud